باز کردن / جمع کردن بلوک ورود به سامانه
نام کاربری یا ایمیل
رمز ورود
 
باز کردن / جمع کردن بلوک دوره های انتخاب شده
اطلاعاتی پیدا نشد!
 
باز کردن / جمع کردن بلوک اطلاعات درباره دوره "ریاضیات عمومی 1"
تصویر دوره
درس های دوره: دستگاه های مختصات - اعدادو محورحقیقی,اعداد مختلط, ریشه های اعداد مختلط - دستگاه مختصات قطبی, توابع جبری - توابع مخلوط, توابع متعالی, حدتوابع - حد در بی نهایت و حد بی نهایت, مجانب ها و پیوستگی توابع, مشتق - خط مماس وشیب آن ,تعریف مشتق, قواعد مشتق گیری - قاعده زنجیره ای, مشتق توابع متعالی - مشتق های مرتبه های بالاتر, مطالبی دیگرازمشتق - قضایای رول ,مقدار میانگین و مشتق ضمنی, کاربرد مشتق - مقادیر اکسترمم,تقعر,نقاط عطف وصورت های مبهم, انتگرال - مساحت,انتگرال معین و ویژگی های آن, تابع اولیه و انتگرال نامعین, روش تغییر متغییرتوابع مثلثاتی - روش جز به جز, تغییر متغییر وارون - انتگرال توابع گویا, انتگرال توابع گویا و انتگرال ناسره, کاربردهای انتگرال - مساحت نواحی مسطح,حجم,طول خم ها ومساحت رویه های اجسام دوار, کاربردهای انتگرال -مساحت رویه های اجسام دوار و خم های پارامتری, دنباله و سری, آزمون های همگرایی - همگرایی مطلق و مشروط, سری های توانی ,تیلور و مک لورن, کاربردهای سری های تیلور و مک لورن
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی