باز کردن / جمع کردن بلوک ورود به سامانه
نام کاربری یا ایمیل
رمز ورود
 
باز کردن / جمع کردن بلوک دوره های انتخاب شده
اطلاعاتی پیدا نشد!
 
باز کردن / جمع کردن بلوک اطلاعات درباره دوره "معادلات دیفرانسیل"
تصویر دوره
درس های دوره: معرفی معادلات دیفرانسیل, معادله خطی مرتبه اول, روش جدایی پذیری و معادلات همگن درجه n ام, معادله دیفرانسیل کامل و عوامل انتگرال ساز, روش تغییر متغییر و کاهش مرتبه, کاربردهای معادلات دیفرانسیل-مسیرهای متعامد و پوش دسته منحنی, معادلات خطی مرتبه دوم-ایجاد دیدگاه, معادلات خطی مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت و صورت کوشی اویلر, حل معادلات خطی غیرهمگن -روش لاگرانژ و روش ضرایب نامعین, معادلات خطی مراتب بالاتر-تعمیم مراتب اول و دوم به مراتب بالاتر, روش عملگرها, مسایل مقدار اولیه و مقدارمرزی-مقادیر و توابع ویژه, روش سری توانی, روش سری فروبنیوس, معادلات فیزیک ریاضی-حل معادلات لوژانر وبسل وتحلیل جواب های آن ها, آشنایی باتبدیل لاپلاس ومعکوس تبدیل لاپلاس, تبدیل لاپلاس-ارتباط بین تبدیل لاپلاس با مشتق و انتگرال, تبدیل لاپلاس-قضایای انتقال و پیچش, دستگاه معادلات خطی همگن-حل دستگاه همگن ,مقادیر و توابع ویژه, دستگاه های خطی غیرهمگن-ماتریس اساسی , روش لاگرانژ وضرایب نامعین
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
واحدهای درسی: 1
محتوای درس
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی
زبان: فارسی
استاد (ها): فرح شجاعی